KẾ HOẠCH HKPĐ CẤP TRƯỜNG năm học 2019 - 2020

Căn cứ Điều lệ số 02/LN-GDĐT-VHTTTT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban chỉđạo về Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh phổ thông năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-BCĐ ngày 09/12/2019 Của BCĐ V/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Thường Tín lần thứ X năm học 2019-2020;

Trường tiểu học Hoà Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BÌNH

 

 

Số : 43 /KH-THHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hoà Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                  KẾ HOẠCH HKPĐ CẤP TRƯỜNG

năm học 2019 - 2020

 

 

Căn cứ Điều lệ số 02/LN-GDĐT-VHTTTT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban chỉđạo về Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh phổ thông năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-BCĐ ngày 09/12/2019 Của BCĐ V/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Thường Tín lần thứ X năm học 2019-2020;

Trường tiểu học Hoà Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hội khỏe Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao của học sinh phổ thông, nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, động viên học sinh thường xuyên tập luyện và tham gia thi đấu các môn Thể dục thể thao nâng cao thể lực, phát triển thể chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường phổ thông; phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao để đào tạo vận động viên tài năng cho Huyện, cho Thủ Đô và cho Đất nước.

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạtđộng TDTT trong nhà trường; phát hiện và tuyển chọn những học sinh năng khiếu thể thao đểđào tạo vậnđộng viên tài năng cho nhà trường.

- Tổ chức trang trọng, vui tươi, bảođảm an toàn.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là học sinh trong nhà trường từ lớp 1 đến lớp 5..

III. MÔN THI ĐẤU

- Bóng bàn

- Đá cầu

- Bóng bàn

- Môn điền kinh

- Môn bóng đá

- Cờ vua

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung và hình thức.

- Nhà trường phát động phong trào và tổ chức HKPĐ theo hướng dẫn của BTC cấp huyện. Các khối lựa chọn đội tuyển dự thi và nộp danh sách về BTC cấp trường vào ngày 29/11/2019.

- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra HKPĐ cấp trường .

- Thời gian thi cấp trường bắt đầu từ ngày 02/12/2019 đến 16h ngày 8/12/2019.

- Mỗi đội tuyển chọn từ 3 đến 5 em ( xét chọn 06 đội tuyển tham gia thi tại cụm, huyện): Tổng số 33 em

2. Kế hoạch luyện tập học sinh tham giaHội khỏe phù đổng cấp cụm, cấp huyện

3. Thời gian luyện tập:

- Từ ngày 10/12/ 2019 đến 20/01/2020

4. Phân công giáo viên phụ trách tập luyện

- Phân công giáo viên hướng dẫn (theo danh sách đính kèm)

TT

Họ và tên

Chức danh

Phụ trách môn

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hường

GVTD

Cầu lông, Cờ vua,

 

2

Dương Thị Vân

GVTD

Bóng bàn, Điền kinh, Nhịp điệu

 

3

Nguyễn Văn Chương

GV

Bóng đá

 

4

Đỗ Đắc Thuận

NV

Bóng đá

 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ

- Chi giáo viên tập luyện : 40.000đ/ngày theo ngày thực tế tập luyện

- Chi học sinh tập luyện : 20.000đ/ngày theo ngày thực tế tập luyện

- Kinh phí tổ chức cấp trường và tập luyện để tham gia thi cấp cụm, huyện: Được trích trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị được giao năm 2020.

Trên đây là kế hoạch tập luyện đội tuyển TDTT tham gia Đại hội TDTT cấp huyện năm học 2019-2020, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)

  • Các tổ CM (để th.hiện)

- Lưu: VT.

HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh